Iskolakertekért Alapítvány Bemut - Gr. Széchenyi I. Ált. Isk. Csongrád

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

Bemutatkozás - Gr. Széchenyi István Általános Iskola, Csongrád

 

 

csongradi 02

 

 

„ Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad.”

 

                                                                   /Wass Albert/

 

 

1960-tól napjainkig

 

Az intézmény Csongrád város nyugati részén fekszik, az úgynevezett Külvárosban. 1960-ban épült az akkor 8 tantermes iskola, szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az ifjúság számára. Azt a feladatot kapta az új létesítmény, hogy szervezzék meg a mezőgazdasági jellegű foglalkozásokat. Törekvésüket már az iskola megnyitása előtt megkezdték, de két év kellett ahhoz, hogy a legelemibb feltételeket- az alapot – biztosítsák.

 

A gyökerek

 

1960. március 16-án az iskola gondnoka- későbbi igazgatója- Mészáros Pál azzal a kéréssel fordult a Csongrád Városi Tanács Végrehajtó Bizottságához, hogy az iskola részére gyakorlókertet- kisajátítás útján- biztosítani szíveskedjen. Kérését így indokolta:” Mivel a gyakorlati foglalkozás tantárgyi órakeretben folyik, elengedhetetlen, hogy a gyakorlókert az iskolához közel legyen. Úgy vélem, hogy ez a jelenlegi iskolánál megoldható, mert az iskola telke mellett beépítetlen telkek vannak... és nagyon megfelelnének a gyakorlati foglalkozások számára.” Tudomása szerint a terület Kacziba Ferenc, a cementüzem tulajdonosának birtokában volt. Kérését több ülésen tárgyalta a VB, majd 1960. szeptember 2-i határozatával a 7729/7379 hrsz-ú. ingatlant „MICSURIN KERT„ céljára a Széchenyi Általános Iskolának átengedte. E határozatot a Csongrád Városi Tanács Műszaki Csoportja 1961. január 11-én visszavonta. Ezt követően az iskolavezetés a Csongrád Megyei Tanácshoz fordult, amely 1961. február 22.- határozata alapján a gyakorlókertet megkapta. A határozat végrehajtása számos akadályba ütközött – pénzügyi, városrendezési – de lassacskán mégis előre haladt.

 

1962. április 26-i keltezéssel a Csongrád Városi Tanács a Széchenyi Úti Általános Iskola mellett lévő (600négyszögöles ) telket Kacziba Ferenc és családjától megvásárolta, és az iskolának gyakorlókert számára átadta. A kert az épülettömbtől délre fekszik. Hagyományos /gyalog / szőlő és néhány gyümölcsfa volt a területén. Talaja homokos. Tudatosan, azzal a célkitűzéssel, hogy az általános műveltség nyújtása mellett szerves részként legyen jelen a gyakorlati foglalkozás, megkezdődhetett a munka, amely felkészítette a tanulókat az életre, a termelési folyamat alapelvét közvetítette, valamint az alapvető eszközök és technológiai- biológiai folyamatok gyakorlatába vezette be őket.

Több évet átfogó ütemtervet készítettek – szervezeti rész, munkaszervezés, kapcsolatok, művelési ágak, értékesítés, fejlesztési terv. A gyakorlókert külön költségvetéssel rendelkezett, 2 fő gyakorlati foglalkozást oktató nevelő – Lakatos Jenő, Pintér Ilona – irányította a munkát, mellettük egy hivatalsegéd végzett félműszakban kertész teendőket. Széles társadalmi összefogás segítette a jó célt: a fiatalok irányítása a mezőgazdaság felé. Fuvarozás, szántás, egyéb munkák esetében számíthattak a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, a Mezőgazdasági Szakiskola tanműhelyének patronálására. A szülői ellenállást sikerült partneri kapcsolattá

szelídíteni.

A Petőfi Tsz, valamint a Tisza mellett elhelyezkedő úttörőnyaraló által rendelkezésre bocsátott területeken /szántó – szőlő / is nyílik alkalom a mezőgazdasági termelésre , pl. az öntözéses kertészet megvalósítására. Az 1967- es év folyamán a tanulók és nevelők társadalmi munkája által készült el a baromfiház és udvar, valamint a nyúlházak.

A tanulócsoportokat ( 18 csoport – 349 tanuló ) brigádba, munkacsoportokba osztották – ügyeletesi szolgálatot hoztak létre – tanulói bejegyzések is kerülhettek a szolgálati beosztások táblázatába. A tanmenetek összeállításánál fontos volt a tantervi koncentráció, a szemléltetés. Nem a piacra termelés volt a cél. A megtermelt zöldségféléket, gyümölcsöket a helyi Napközi- konyha részére értékesítették. Szántóföldi növénytermelésük csak bemutató jellegű, egyben a kisállattenyésztés részbeni szükségletét biztosította. Az élet – a mezőgazdasággal foglalkozó emberek szokásaira, tevékenységeire hangolódva- télen sem állt meg. A tanulók megtanulták a szerszámjavítás, szerszámkészítés fogásait, valamint a kézimunka, a gépi varrás alapjaival ismerkedhettek meg. Háztartási ismereteiket – a tárgyi feltételek hiánya miatt – csak részben gyarapíthatták. Két helyiség áll rendelkezésre a műhelymunkákhoz.

 

Szárba szökkent hajtások levelekkel, virágokkal

 

A kezdeti nehézségek után a nevelőtestület összehangolt tevékenysége folytán- határozott szakmai irányítás mellett – „ virágozni „ kezdett a gyakorlókert, valamint a külső területen lévő kertészet. Ezekben az években Lakatos Jenő mellett Pitrik Lászlóné /Fábri Erzsébet/ volt az oktató nevelő a gyakorlati órákon. A tanulók számára természetessé váltak a sajátos foglalkozások, közösséggé is kovácsolódtak a munka során, melyből nem maradhattak ki a diákcsínyek sem. Rendszeres volt ősszel a tsz-ekben vállalt idénymunka: szüretelés, kukoricatörés, hangulatos, felejthetetlen napok voltak ezek.

Az 1969-es évre vonatkozó fejlesztési tervben szerepel először az üvegház. A dísznövény és konyhakertészet jobb feltételeinek biztosítására egy 10 m hosszú üvegház és egy 5x 3 m-es előkészítő helyiség megépítésének tervét körvonalazták. A gondolat sokkal korábbi, hiszen Mészáros igazgató úr már évekkel ezelőtt megálmodta

azt, és jelezte a Művelődési Osztálynak. Sikerült, megvalósították az elképzelést. Folyamatossá vált a palántanevelés, majd azok termőföldbe helyezése. Szakértelemmel, türelemmel, féltő gondoskodással segítette a tanulói munkát – Fejér Ferencné, Ágika. E tevékenység nem öncélú volt, az osztálytermekbe, udvarokra csodálatos dísznövények kerültek, otthonosabbá téve azokat. Szaporították is a nemesebb növényfajtákat, melyekből gyakran vásároltunk az otthonunkba, vagy ajándékba is . Gyümölcsöző volt a palántanevelés, gyakran megrendelő volt egy – egy szövetkezet vagy társulás, nagyobb tételekben is kellett gondolkodni. 1985-ben készült el az új gázkazán a növényház számára.

Mindig történt apró fejlesztés, változtatás az évek során, pl. a kisállattenyésztést felszámolták, viszont gondolkodtak a méhállomány növelésén, vándoroltatásán. A téli időszakban is sikerült új területeket meghódítani a műhelyekben –kerékpárszerelés-, javítás. Az addigra már jól felszerelt tankonyhában folyt a

„ reformétkezés „ megalapozása – hidegtálak, szendvicsek készítése, szervírozása. Jutott idő a kötésre, horgolásra, varrásra is, „ remekek „ kerültek ki a lányok kezéből.

 

Hervadás

 

Az 1980-as évek végén új szelek éreztették hatásukat az oktatás-nevelés terén. Az oktatás dominanciája erősebb lett, a tanulók fokozatosan eltávolodtak a gyakorlattól, az életre való felkészüléstől. Ismeretet ismeret hátán felhalmozva ültek az iskolapadban, sokszor tevékenykedtetés nélkül. A gyakorlókertre épülő – már technika – tantárgy tanmenetébe is túlnyomóan elméleti, elvont témák kerültek, ezek hatásosan kiszorították, a gyakorlatot, a kétkezi munkát, a türelemmel végzett gondoskodást a kert növényeiről, fáiról. Átszervezés miatt megváltoztak a személyi feltételek is, a piaci viszonyok nehezítették a termés értékesítését, a kitűzött célok megvalósítását. A szőlőt kivágták, a gyümölcsfák lassan kiszáradtak, az üvegház már nem tudta fenntartani magát, a növények elértéktelenedtek, megritkultak. Évekig halódott a gyakorlókert – nem sietett segítségére senki... .

 

Szolgáljon vigaszul, hogy az egykori szőlősorok, fák helyén ma JÁTSZÓPARK van kicsiknek és nagyoknak: hintával, lessel, pihenőpadokkal. Az üvegház sérült ablakaival, üres ágyásaival, de szilárd bordáival és világos terével jobb napokra várt ...

 

A sarjadó ösvények

 

2011 tavaszán nemcsak a természet fakasztotta rügyeit, a Gr. Széchenyi István Általános Iskola tantestülete is új reményeket táplált szívében: a vérző kertet újjá kell éleszteni !

Elképzeléseink megvalósítását sikerült párhuzamba állítani az új ÖKO –BIO gazdálkodás szemléletével. Az iskolakertek újra az oktatás – nevelés szolgálatába állíthatók, új tankerteket is létesítettek az ország különböző régióiban. Kutatómunka, valamint tanulmányutak során született meg az elképzelés: bemutató tankert, osztályoknak kiajánlott parcellák művelése, madárbarát kert ösvényekkel lehet a cél. Szögi Márta vezetésével elkészült a 2011/12-es tanévre a munkaterv : tanmenetekbe épített foglalkozások a kertben, szakköri tevékenység ( a betakarított növények terméseinek feldolgozása, hasznosítása ). Új elemként szerepelt az óvodásoknak kiajánlott program, valamint a nyitott hétvégék, amelyeken az évszaknak megfelelő „ természetes „ tevékenységek valósultak meg. Otthont adtunk egy Megyei Honismereti és Néprajzi Vetélkedőnek is már két alkalommal.

A tanulók – alapvetően az alsós évfolyamokon- szabadidejükben is szívesen tevékenykednek a kertben, a virágos udvaron, vagy csak élvezik azoknak pihentető csendjét.

Az úton – melyen lassan haladunk a felvirágoztatás felé – elkísérnek bennünket az új nemzedék szülői, barátai, támogatóink. Számos tervünk van a jövőt illetően – pihenőhely, kemence építése, szabadtéri rendezvények kezdeményezése – de leginkább azt szeretnénk, hogy nyugodt, boldog perceket töltsenek el tanítványaink és szüleik, valamint az idelátogató vendégek a SZÉCHENYI KERTBEN! Együtt talán sikerül megőrizni az elődeink által létrehozott értéket, a nemes gondolatok, tettek magja nem vész el, hanem termőtalajra találva sikerül hagyományainkat a XXI. század emberének gondolkodásával ötvözni . Bizakodunk ... 2010-ben a kert új életre kelt. Az előző években csak az állagmegóvás történt. A szülők segítségével kitisztítottuk a kertet.

 

Főbb mozzanatok ebből az időszakból:

 

A jelen

1. 2010. november 30. Kert- Magyarország Iskolakeretek országos konferenciája.

 

Budapesten tartottak konferenciát, ahol 3 iskola és 4 óvoda mutatta be saját programját és kertjét az ország minden részéből érkezőknek.

 

2. Tantestületi értekezlet 2011 tavaszán

 

Itt beszámolók alapján megterveztük milyen lépésekben fogjunk hozzá a kert újrahasznosításához. Milyen célra szeretnénk használni. Segítséget kaptunk a Biogazda Egyesülettől is. Előadást hallgathattunk a környék biogazdasági helyzetéről.

 

3. Tereprendezés a tervek alapján

 

Több hétvégén a szülők és a gyerekek segítségével tereprendezés történt az előzetes tervek alapján. Az ágyások

feltöltése földdel, a járólapok letétele... történtek meg.

 

4. 2011. április 18-án regisztrált iskolánk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert Programjára

 

5. A dísz kerti rész beültetése – 2011. június

 

Pályázati pénzből az iskolánk sok dísznövényt, és olyan bokrokat, évelő növényeket vásárolt, amelyek szerepelnek a környezetismeret tanmenetekben 1-6. osztályig. Az osztályoknak tervezett kis parcellákba pedig olyan kerti növényeket terveztünk, amelyekről szintén tanulnak a gyerekek.

 

6. Madárbarát tanösvény felállítása

 

Ezt is pályázati pénzből tudtuk megvalósítani. Oktató táblákat, madárodúkat tudtunk kihelyezni a kertbe. Ennek avatása 2011.tavaszán történt. Akadályverseny előzte meg ezt az eseményt, majd a szülőkkel közösen szalonnasütést is tartottunk.

 

7. 2011 nyarán

 

A nyáron már elkezdtük kidolgozni a követező tanévben bevezetésre kerülő Óvodás kertprogram kidolgozását. Havonta egy programot terveztük az évszak lehetőségeire, kerti növényeire, valamint a hagyományokra építve. Megkezdtük a tanmeneteink átdolgozását figyelembe véve a kert adta lehetőségeket, az itt található növények alapján. Környezet tanmenetünkbe, a technika tanmenetbe nagyon jól be tudtuk építeni a kerttel kapcsolatos ismereteket. A kerthez kapcsolódóan megújult a már évek óta jól működő Nyitott hétvége programunk is. Szabadidős családi programsorozatot terveztünk, ezt is a nyár folyamán.

 

8. A programok kipróbálása

 

Ezeket a programokat a 2011/2012-es tanévben nagy sikerrel le is bonyolítottuk.

 

9. 2012. április 18-án elnyertük a Madárbarát Iskola címet

 

Ezt egy kis műsorral meg is ünnepeltük. Itt jutalmaztuk azokat a gyerekeket is, akik a tanév során sokat segítettek a kert gondozásában, szépítésében.

 

10. 2012. tavaszán- VESD BELE MAGAD

 

Bekapcsolódtunk a Fiatal Gazdák Szövetsége által szervezett Vesd Bele Magad! elnevezésű, országos programba. Nem csak a gyerekek kaptak vetőmagokat az otthoni kis kertjükbe hanem az iskolakert kis parcelláiba is . Osztályonként elkezdődtek a veteményezések. A kis veteményeseket nagy szeretettel gondozták a gyerekek a tanév során. A borsószüret is nagy élmény volt. A 3. osztályosok technika óra keretében meg is főzték a termést.

 

11. 2011-2012-es tanév során kidolgoztuk a jó gyakorlatot.

 

 

A Gr. Széchenyi István Általános Iskola munkái megtalálhatóak még itt:

     - Iskolakert lépésről lépésre

     - Ötlettár / Állatok a kertben

     - Módszertár / Tematikák

 

 

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo