Iskolakertekért Alapítvány Zalaszentgrót - Koncz Dezső Általános Iskola

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

Bemutatkozik a zalaszentgróti iskolakert

 

Z2Intézményünk értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek általános iskolai nevelését-oktatását, valamint az értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai képzését látja el. Emellett kollégiumi elhelyezést nyújt a mindennapos bejárásra nem képes tanulóknak.

Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemző, hogy a kognitív fejlődésük jelentősen meglassúbbodott, pontatlan az érzékelés, az észlelés, a spontán ismeretszerzés hiányos. A nevelés-oktatás során ezért kiemelt szerepet kap a közvetlen tapasztalatszerzés, a környezetből cselekvéssel szerzett élmények lehetőségeinek biztosítása.

Az iskola természeti adottsága

Iskolánk hatvanöt éve egy műemlék kastélyban működik. A Batthyány-kastélyt 4,3 hektáros, kétszáz éves védett park veszi körül, mely helyi jelentőségű természetvédelmi terület, több száz éves platánfákkal. A lombos fák közül különlegességek: a sárga levelű hegyi juhar különböző változatai, valamint a kocsányos tölgy sárga levelű fajtája. A parkgondozás, a lehullott levelek összegyűjtése, környezetünk szépítése évszakonként változatos feladatokat biztosít számunkra.

Az iskolakert kialakítása

2009-ben megvalósítottuk tervünket, kialakítottuk az iskolakertet. Célunk volt, hogy tanulóink közvetlen környezetükben tanulmányozzák a természetet. Az iskolakert sok tapasztalatot, információt ad a tanulóknak: a természetvédelemről, az állat- és növényfajták védelméről, környezetvédelemről, tájvédelemről. Megismerik a konyhakertek, gondozási, ápolási munkálatait, a komposztálás célját, előnyeit és megfelelően tudnak dolgozni előkészített szerszámokkal. A folyamatos munkavégzés fenntarthatósága egész évben biztosított.

 

Az intézmény adatai

  • Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Különleges Gyermekotthon, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  • 8790 Zalaszentgrót, Zala u.1.
  • Az iskolakert 2009 óta működik, nagysága kb. 50 m2, jellege: iskolai gyakorlókert (oktató- és haszonkert) ; védett park: 4,3 hektár
  • A kertben végzett foglalkozások tanórai keretben (Életviteli és gondozási ismeretek, Természetismeret/Környezetismeret, Szociális munkatevékenység, Szakmai előkészítő ismeretek, Szakmai gyakorlat tantárgyak) és tanórán kívüli foglalkozások keretében történnek. (szakkör, délutáni egyéb foglalkozások, tábor, szabadidős tevékenységek, témanapok, rendezvények)
  • Az iskola valamennyi tanulója részt vesz a kert gondozásában – életkorának és képességének megfelelő mértékben és módon: 61 fő
  • Az iskolai gyakorlókert fenntartásának éves költsége: 60000 Ft
  • A szükséges eszközöket és anyagokat fenntartói forrásból (KLIK), az iskola „Fogadj el” Alapítványának támogatásából és az intézmény dolgozóinak hozzájárulásából (palánták, magok felajánlása) fedezzük.
  • Kert életébe bevont szereplők: tanulók (61 fő) pedagógusok, gyógypedagógusok (21 fő) gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők (11 fő)
    technikai dolgozók, karbantartók, kerti munkás (3 fő)

    Z1   Z3   Z4   Z5

Az iskolakert fenntarthatóságának

pedagógiai vonatkozása

A környezeti nevelés személyiségformáló, szokás kialakító szerepe nevelésünkben meghatározó jellegű és a fejlesztő tevékenységeket e köré szervezzük. Ezzel hozzájárulunk nevelésünk komplexitásához, amely megalapozza az iskolába járó gyermekek környezeti tapasztalatait, elősegíti ezek ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulását.

A környezeti nevelés céljának és feladatainak megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása, amelynek jó színteret ad az iskolakert, annak művelése, gondozása.  Az iskolakertben megvalósuló tevékenységek segítik a természetbarát, környezetbarát szemléletet kialakulását, a tanulók erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését.

 A környezeti nevelés alapelvei közül a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatának elvét, a tapasztalatokon alapuló szemléletesség elvét, a tantárgyak közötti integráció elvét kiemelten kezeljük.

területi vonatkozása

A fentieken túl különösen fontos az iskolanyitottságának elve, amely azt jelenti, hogy az iskola szerves, integráns része a városnak, figyel annak természeti és társadalmi-kulturális jellegzetességeire, adottságaira, lehetőség szerint az iskolai programokba és ténylegesen a tantervekbe beépíti a helyi értékeket, adottságokat, mind a tanítás tartalmát, mind a hozzárendelt tevékenységrendszert illetően.

Az iskolában kialakított kert példaértékű a helyi és környékbeli óvodások, általános iskolai tanulók, és egyben lehetőséget ad az együttműködésre. Programjainkra alkalmanként meghívjuk az intézmények egy-egy kis csoportját A városi televízión és újságon keresztül igyekszünk a környezeti nevelésünkről, megvalósult rendezvényeinkről tájékoztatást, ismertetőt adni, ezzel is népszerűsíteni a természeti értékeink megismerését, megóvását, a környezettudatos szemlélet alakítását.

       környezeti/környezetvédelmi vonatkozása

A környezettudatos nevelés fontos szerepet kap pedagógiai programunk több pontjában is. Célkitűzéseink, feladataink megvalósítása minden esetben a közös tevékenységeken alapul. Elsődleges feladatunk, hogy minél több lehetőséget megragadjunk és ezáltal minél több alkalmat biztosítsunk a tapasztalatszerzésre. Mindez a tanítási órák mellett különböző tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken, programokon is megvalósul. Évek óta részt veszünk szelektív hulladékgyűjtési akciókban.  Ősszel és tavasszal a Diákönkormányzat szervezésével egy-egy hónapos papírgyűjtési versenyt tartunk, melybe a szülők (és munkahelyeik) is aktívan bekapcsolódnak. A hulladékgazdálkodással- kezeléssel foglalkozó zalai HUKE Kft. több alkalommal hirdetett versenyt az iskolák között a különféle háztartási hulladékok anyagfajták szerinti gyűjtésére. Mindig részt vettünk a gyűjtésben, több alkalommal elismerésben részesültünk. Sajnos a zalaszentgróti kirendeltség megszűnt, de Zalaegerszegről biztosítja számunkra a papíros konténereket, így a papírgyűjtés zökkenőmenetesen folyik egész évben. A szelektív hulladékgyűjtés a parkban keletkező zöldhulladék elkülönült gyűjtésére is vonatkozik. Az iskolakerthez tartozó komposztálóba nem tehető zöldhulladékot az erre célra igényelt konténerekben tároljuk. Az ALU dobozokat is folyamatosan gyűjtjük, és Zalaegerszegre postázzuk a tele zsákokat. A gyűjtésért kapott összeget a környezeti nevelés során használjuk fel, adott esetben az iskolakerttel kapcsolatos költségekre is.  Az iskolakertben egyáltalán nem használunk vegyszereket. Figyelünk a növények kártevőűző társítására. Parkunk különböző madarak háborítatlan lakhelye, ezzel is elősegítve a madárbarát kert kialakítását. A parkban több helyen elhelyeztünk madárodúkat és madáretetőket. tanulóink nagy odafigyeléssel etetik télen a madarakat. A talaj javítására igyekszünk szerves tárgyát használni, de ezt a cél szolgálja a park végében elhelyezett két komposztláda is. A kertben való komposzt felhasználása mellett csökkenteni tudjuk az elszállítandó zöldhulladékot is. Virágos ágyásainkban évelő fűszernövényeket is ültettünk, melyek nem igényelnek túl sok törődést, mégis segítenek a kártevők távoltartásában (levendula, zsálya, oreganó). Látványukkal változatossá teszik kertünket, emellett idevonzzák a kártevők természetes ellenségeit. Az öntözéshez szükséges vizet természetes forrás, a közeli artézi kút biztosítja, vezetékes vizet egyáltalán nem használunk. Igyekszünk megoldást találni az esővíz gyűjtésére is. Locsolást a reggeli és az esti órákra időzítjük.

társadalmi vonatkozása

A megvalósult programjaink hozzájárultak a tanulók, a programban résztvevők (meghívottak, dolgozók, más iskolák tanulói, pedagógusai stb.) „a környezetet értő” figyelmének, érdeklődésének felkeltéséhez, a közreműködők környezeti személetének fejlesztéséhez: nyitott szemmel figyelik környezetüket, természeti értékeiket jobban megbecsülik és emellett és nem utolsósorban elfogadják tanulóink másságát. Ez pedig a sérült emberek szocializációját, társadalmi beilleszkedését mindenképpen elősegíti.

időbeli folyamatosságának biztosítása

A kert kialakítása óta folyamatosan újabb hagyományokkal bővítjük környezetünk fenntarthatóságához kapcsolódó tevékenységeinket. Ezekhez kapcsolódik az évente megszervezett két jeles nap is - Takarítási világnap, Föld Napja. Minden tavasszal, áprilisban indul a munka az iskolakertben. A technikai dolgozók és szakiskolások által előkészített ágyásokban minden tanulócsoport elveti a zöldségeket. Saját területüket a tanév során folyamatosan gondozzák. A zöldségmagok, palánták kiválasztásának fontos szempontja, hogy kertünk talajában jól termő és rövid tenyészidejű fajtákat keressünk, melyek a tanév végéig tízóraihoz, uzsonnához, a tankonyhai főzéshez elfogyaszthatók legyenek (retek, hagyma, cukorborsó, sóska, fűszernövények, eper). A kiültetendő palántákat a szakiskolai tanulók februártól nevelik a kert mellett 6 éve felépített növényházban.

 

Eredményeink

Az elmúlt években számos pályázati lehetőséget kihasználtuk, ezáltal sikeres programokat szerveztünk, bővítettük eszközkészletünket. (kirándulások, rendezvények, kerti eszközök és egyéb felszerelések vásárlása stb.) 2008-ban kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységünkért megkaptuk a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ „Együtt a környezetünkért” pályázat különdíját. Több alkalommal kerültünk be a „Zöld béka” Környezetvédelmi Pályázat díjazottjai közé. (2009-2015) Az elmúlt években több alkalommal vettek részt iskolánk tanulói környezetvédelemi ismereteket, tapasztalatokat nyújtó kirándulásokon (Vép – szélkerekek;  Dötk - Öko- környezettechnológiák Bemutató Parkja – napelemek;  Sárvár – hulladékkezelés, újrahasznosítás;  Ravazd – erdei túra; HUKE- Környezetvédelmi világnapon szervezett tematikus program) Iskolánk pedagógusai 2005-től részt vesznek az ÖKO-Pannon kht. Szelektív hulladékgyűjtésről szóló oktató programjában, használják a tananyagokat és az oktatási segédeszközöket. A víz fontosságát, a takarékos vízfogyasztást kiemelendő feladatként kezeljük, ezért is került beemelésre fakultatív tananyagunkba a WET projekt. (A WET egy nemzetközi, nonprofit szervezet, amely a gyermekek, a szülők és a tanárok figyelmét hívja fel a vízzel kapcsolatos problémákra.) Ebben a tanévben szerveztük meg 18.  „Lappantyú” Természetvédő táborunkat. Az egy hetes program keretében, 14-16 fő részvételével bonyolítunk változatos túrákat, kirándulásokat, kézműves foglalkozásokat intézményünk valamennyi pedagógusának közreműködésével. A tervezett foglalkozások megvalósításának anyagi hátterét alapítványunk támogatásából és pályázati forrásokból oldjuk meg.

E pályázati program támogatásából a következő tanév környezeti neveléshez kapcsolódóan, az iskolakert beültetéséhez szükséges vetőmag-készletet szeretnénk biztosítani.

                  

Az összeállítást készítette:  Hegedüs Istvánné, pályázati programfelelős

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo